باید گفت

عذر تاخیر فقط درگه جانان ببرید

Excuse me