آیا میدانید در هر کدام از دستورات دینی ما چندین فایده محسوس وجود دارد و آنچه که تا کنون برای دانشمندان ما مشخص شده است، تنها گوشه ای از آن فوائد است.
این را فراموش نکنیم که اسلام در 1400سال پیش نازل شده است و تمامی دستورات و مطالب آن در آن زمان نازل شده است.
پس دین ما از آن چیزی که فکرش را میکردیم پیشرفته تر است