فقط همین را باید گفت که 
اگرعمل نمیکنیم مشکلی نداشت ولی حالا که داریم قدری تلاش میکنیم، پس آنچه را که اندوخته ایم را با یک ضربه بیرون نریزیم
نذاریم مانند " گاو نه من شیر و لگد آخر به ظرف شیر" شویم