راه رسیدن ربه کمال  و درستکاری در کلام استاد چنین است:

افضل الاعمال بعدا المعرفة بالله الصلاة و برّ الوالدین

بالاترین اعمال بعد از شناخت خدا تماز و نیکی به والدین است.