ای کاش لَیسَ بودن و هیچ بودنِ عالم امکان را درک می کردیم،

و برای هیچ، این قدر ارزش و اعتبار قایل نمی شدیم،

و بر سر هیچ، این همه با هم نزاع نمی کردیم!
بزرگی میفرمود: دنیا صد سال اولش فقط سخته، همین و بس