بسم رب الحب

گفتیم که اگر بخواهیم با این روش که زندگی را خدایی کنیم ادامه دهیم باید کمی سختی گذر ا به خودمان بدهیم.

چطور میخواهیم بگوییم که ما کسی را قبول داربم ولی حرف اورا گوش نمیدهیم؟؟؟!!!

پس گوش به حرف دادن نوعی ابراز علاقه است و برای اثبات محبت همین کافی است

حال باید گفت معشوق اصلی ما در این دنیا کیست؟؟!!آیا مگر عشق بازی در این دنیا ..........؟!!

در جواب باید گفت که بله اگر کسی با عشق حقیقی بخواهد پیش برود، اگر او بگوید به خاطر من بیا کاری انجام بده و این فرد هم بسیار به او علاقه داشته باشد یقینا هرآنچه اوبگوید را تمام و کمال انجام میدهد.

عشق؟؟؟ عشق بازی ؟؟؟؟

ادامه دارد

...

(نظر یادتون نره)