آیا میدانید در هر کدام از دستورات دینی ما چندین فایده محسوس وجود دارد و آنچه که تا کنون برای دانشمندان ما مشخص شده است، تنها گوشه ای از آن فوائد است.
این را فراموش نکنیم که اسلام در 1400سال پیش نازل شده است و تمامی دستورات و مطالب آن در آن زمان نازل شده است.
پس دین ما از آن چیزی که فکرش را میکردیم پیشرفته تر است
تاجایی که وقتی درباره مطالب آن فکر میکنیم، عجیب بودن آن برایمان ثابت میشود، چون دانشمندان امروزی با پیشرفت تکنولوژی و اینهمه امکانات تازه به گوشه ای از آن دست یافته اند اما دین ما در آن زمان این مطالب را بیان کرده است.
در مطالب بعدی به گوشه های کامل بودن و حیرت آور بودن اسلام اشاره میکنیم
انشاءالله
ادامه دارد....
(با نظرات خودتون ما رو در ادامه و کیفیت مطالب دلگرم کنید)