مسلمان شدن را از محمد باید آموخت:

امانت

صداقت

نرم خویی