از خاک بر آمدیم
       که آدم باشیم ......

آنگاه به حریم دوست
          محرم باشیم.....

 از اب و گل بهشتی
             خلق شدیم..
حیف است که
هیزم جهنم باشیم