بادل ما بازی کردند
منا از سمتی و مسجد الحرام از سمت دیگر
البته مطلب واضح است
از مدیریت اسلام واقعی برجهان میترسند
وهابیت خود داند که با وجود اسلام نمیتوان بر جان حکومت کرد، زیرا اسلام بر دل ها حکمران است و آنها را هدایت به استقلال و عدم سلطه پذیری میکند